Algemene voorwaarden

  ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. Definities

  1.1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Sextensions: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sextensions B.V. gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer:

  BTW-nummer:

  Emailadres:  1.2 Ontvangstbevestiging: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

  1.3 Product: het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Sextensions en de koper door of via Sextensions binnen een overeengekomen termijn aan de koper geleverd dienen te worden, waarvoor de koper een bepaalde prijs dient te betalen.

   

  1.4 Koper: de koper van het product of de producten, die op de website van Sextensions worden aangeboden (alleen voor zover deze beschikbaar is of zijn).

   

  1.5 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sextensions en de koper, op grond waarvan Sextensions een via haar website aangeschaft product dient te leveren en op grond waarvan de koper verplicht is de koopprijs te voldoen.

  1.6 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

  2. Toepasselijkheid

  2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Sextensions gesloten worden en waarbij Sextensions partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de koper en Sextensions middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert de koper uitdrukkelijk deze Voorwaarden.

  2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Sextensions worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

  2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Sextensions worden bedongen, worden ook bedongen ten behoeve van door Sextensions ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

  2.4 Sextensions heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website op ieder moment te wijzigen.

  3. Aanbiedingen / Overeenkomsten

  3.1 Alle aanbiedingen op de website van Sextensions zijn vrijblijvend, totdat de koper de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Sextensions de koopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een in kracht van gewijzigde uitspraak van de rechter, zal de koper hiervan onmiddellijk schriftelijk per e-mail op de hoogte stellen. De koper heeft in dat geval de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk per mail aan Sextensions te melden.

  3.2 De overeenkomst tussen Sextensions en de koper komt pas tot stand op het moment nadat aan het volgende is voldaan:
  (a) de koper heeft een bestelling geplaatst op de website van Sextensions, door het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Sextensions;
  (b) de koper heeft vervolgens via de bestelbutton de bestelling bevestigd (op de website van Sextensions);
  (c) de koper heeft bevestigd dat de door koper verstrekte gegevens juist en volledig zijn en het doen

  1. d) de verwerking van het betalingsproces op de website van Sextensions is volledig doorlopen door de koper, en heeft dat op de website van Sextensions bevestigd;
   (d) de koper heeft hierop van Sextensions op het door koper verstrekte email-adres een bevestiging ontvangen dat Sextensions de bestelling heeft ontvangen (de "Ontvangstbevestiging"). Indien van Sextensions in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met de koper nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. In dit geval komt de overeenkomst dus niet tot stand.

   3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
   (a) een omschrijving van het product dat door koper is gekocht en het aantal gekochte producten;
   (b) de prijs van het product;
   (c) de volgende gegevens van de koper: naam, klantnummer, woonadres, adres waar het (de) product(en) naar toe gestuurd wordt(en), factuuradres (indien anders dan je woonadres en/of afleveradres), e-mailadres en telefoonnummer;
   (d) de leveringstermijn van het product;
   (e) het bestelnummer.

   3.4 De overeenkomst bevat alle tussen de koper en Sextensions gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de koper en Sextensions.

   3.5 De administratie van Sextensions geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door koper bij Sextensions verrichtte bestellingen en uitgevoerde betalingen en van door Sextensions verrichtte leveringen.

   4. Transport en -kosten


   4.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro's en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Per bestelling wordt een verwerkingsbijdrage in rekening gebracht. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van de gekozen manier van aflevering. Deze kosten worden duidelijk vermeld in de webshop en kunnen te allen tijde worden gewijzigd door Sextensions.

   4.2 Het risico tijdens het transport van het door koper bestelde product is voor Sextensions. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op de koper over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Sextensions kunnen worden uitgesloten.

   5. Levertijd

   5.1 De leveringstermijn van het product (indien op voorraad) bedraagt maximaal 14 dagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter dan is schriftelijk overeengekomen tussen koper en Sextensions. De door Sextensions opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

   5.2 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Sextensions overschreden wordt, zal koper hiervan zo snel mogelijk schriftelijk per mail in kennis worden gesteld. In dat geval heeft koper de bevoegdheid de overeenkomst met Sextensions te ontbinden, door dit schriftelijk per mail aan Sextensions te melden.

   5.3 De betalingen die koper heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, die ingevolge artikel 5.2 van deze Voorwaarden door koper is ontbonden, zal Sextensions binnen 10 werkdagen nadat hij de in artikel 5.2 genoemde verklaring heeft ontvangen, aan koper terugbetalen.

   5.4 Indien de koper aantoonbare schade heeft geleden als gevolg van het door Sextensions overschrijden van de levertermijn, zal Sextensions deze schade, met een maximale omvang van de grootte van het koopprijs, aan de koper vergoeden, ongeacht of koper de overeenkomst met Sextensions heeft ontbonden.

   6. Afkoelingsperiode

   6.1 Nadat koper het bestelde product heeft ontvangen, heeft koper de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen, de onderliggende overeenkomst met Sextensions te ontbinden. Koper hoeft hiervoor geen reden op te geven. Om dit recht te kunnen uitoefenen, dient de verpakking van het product ongeopend te zijn. Voor producten van intieme aard, geldt de afkoelingsperiode niet; zij zijn uitgesloten van de omruilgarantie. Sextensions bepaalt welke producten als intiem product worden aangemerkt.

   6.2 Indien koper de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient koper dit vooraf schriftelijk via e-mail aan Sextensions te melden. Koper draagt de kosten van en het risico voor het retour zenden van het product(en).

   6.3 Betalingen die koper heeft verricht op het moment dat je de overeenkomst met Sextensions ingevolge artikel 6.1 en 6.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal Sextensions binnen 14 werkdagen nadat Sextensions het door koper in goede staat geretourneerde product heeft ontvangen, aan koper terugbetalen.

   6.4 Sextensions behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer Sextensions het vermoeden heeft dat het product reeds is geopend, gebruikt of is beschadigd.

   6.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Sextensions schade heeft opgelopen, dat aan een handeling of nalatigheid van koper te wijten is of anderszins voor risico van koper komt, zal Sextensions koper hiervan schriftelijk per mail in kennis stellen. Sextensions heeft het recht de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan koper terug te betalen bedrag in te houden.

   7. Retour

   7.1 Alle producten worden gecontroleerd voor het versturen. Mocht er toch iets niet goed zijn dan kan koper dat melden bij Sextensions en schriftelijk per mail vragen om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product.

   7.2 Als koper een product terug stuurt, draagt koper de kosten van verzending.

   7.3 Als Sextensions het product onderzocht heeft en van mening is dat het niet voldoet, zullen de verzendkosten worden vergoed aan koper.

   7.4 Gezien de intieme aard van de producten van Sextensions kunnen deze niet worden geruild, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Sextensions.

  2. Garantie

   Op de door Sextensions geleverde producten bestaat wettelijke garantie.

  3. Klachten en klachtplicht

   9.1 Alle klachten in verband met een gebrek in de door Sextensions, op grond van een met koper gesloten overeenkomst, geleverde prestatie, dienen door koper binnen redelijke tijd nadat koper het redelijkerwijs had moeten (kunnen) ontdekken, schriftelijk per email worden gemeld bij Sextensions. Indien koper niet aan deze klachtplicht voldoet, vervalt het recht van koper om een beroep te doen op een gebrek in de prestatie.

   9.2 Sextensions zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Sextensions zal je hierover schriftelijk per mail berichten.

   

   

  1. Aansprakelijkheid

   

  10.1 Sextensions is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik van het product(en).

   

  10.2 Voor zover Sextensions aansprakelijk is voor schade, blijft de vergoedingsplicht beperkt tot het bedrag van de koopprijs en zal in geen geval hoger zijn dan EUR 2.500,-.
   
  11. Klantenservice

  De Klantenservice van Sextensions en alle correspondentie op basis van deze Voorwaarden dient plaats te vinden met:

  Sextensions

  [adres]

   
  Bereikbaar:       van maandag tot vrijdag van  tot uur

  Telefoon:          

  E-mail:              

    
  12. Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen

  12.1 Op alle overeenkomsten gesloten met Sextensions is (uitsluitend) Nederlands recht van toepassing.

  12.2 Indien een geschil ontstaat tussen koper en Sextensions, kan koper Sextensions verzoeken de Consumentenbond hierin te laten bemiddelen, tenzij de aard van dit geschil zo'n bemiddeling niet rechtvaardigt.

   

  12.3 Indien een geschil niet op basis van artikel 12.2 of op andere wijze is opgelost, naar het oordeel van Sextensions, is de rechter te Amsterdam bevoegd van het geschil kennis te nemen.


  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-56Q45MJ');
  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »